Algemene informatie

De Gebiedscoöperatie

Een gebiedscoöperatie is een duurzame, bedrijfsmatige samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en lokale verenigingen en coöperaties en burgers.

 

Partijen werkzaam in het gebied kunnen lid worden: bedrijven, instellingen, consumentenorganisaties, bewonersorganisaties, etc. De leden investeren in de gebiedscoöperatie via menskracht en/of geld om de veerkracht van hun gebied te vergroten en samen hun positie op de markt te versterken. Zij doen dit door het ontplooien, verbinden en versterken van duurzame maatschappelijke en economische activiteiten in een juridisch verankerde maatschappelijke onderneming die fungeert als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie.

 

De gebiedscoöperatie biedt de mogelijkheid om een gezamenlijke strategie uit te zetten en die te regisseren voor het gebied. De gebiedscoöperatie verzamelt de vragen/wensen in een gebied en orkestreert de verbinding tussen ondernemers, overheid, ngo’s en kennisinstellingen om nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen en toe te passen en te komen tot innovatieve oplossingen. 


Gebiedscoöperaties:

 • Brengen de stakeholders in het gebied bij elkaar om vragen en wensen, complexe opgaven, en thema’s in kaart te brengen en een gebiedsagenda te ontwikkelen en daarmee te werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (energietransitie, zorg-, ouderen- mobiliteitsvraagstukken, werkgelegenheid, sociale cohesie, leefbaarheid platteland, invulling nieuwe economie van het platteland, etc.).

 • Bevorderen nieuwe duurzame bedrijvigheid (startups en opschalen bedrijvigheid) en professionalisering van bestaande bedrijven waardoor het gebied aan veerkracht wint.

 • Stimuleren verbeterde bedrijfsvoering en/of waarde toevoeging inclusief het realiseren van nieuwe (regionale) waardeketens vanuit coöperatieve principes

 • Bundelen inzichten die uit deze onderzoeks-, verbeter- en innovatieprojecten voortkomen en stimuleren toepassing.
   

SDG-Poster-emblem-Sustainable-duurzaam.p

Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen

 

De gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen is ervan overtuigd dat de complexe vraagstukken van deze tijd niet meer door organisaties alleen zijn op te lossen. Vaak kunnen organisaties strategische vernieuwing niet op eigen kracht bewerkstelligen. Ze hebben daarvoor meestal een complementaire partij nodig.  De alliantie (een begrip dat overigens veel wordt gebruikt om een relatief grote variatie aan typen samenwerkingsvormen te duiden) leidt tot een intensieve (keten-)samenwerking, waarin de partners competenties en vaardigheden in verregaande mate delen. In ketensamenwerking werken partijen opeenvolgend samen aan één product of proces. De partijen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een project en kijken in de uitvoering van het project met elkaar mee op de werkvloer. De partijen ondersteunen elkaar om zo tot de beste resultaten te komen. In netwerkleiderschap is er sprake van gelijkwaardigheid, op basis van onder andere wederkerigheid en gunning.

In onze missie onderschrijven we de Sustainable Development Goals, de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Onze principes

 • Kom los van bestaande structuren

 • Versterk elkaar, zoek naar (nieuwe) kansen

 • Niet organisatievormen zijn leidend maar verdienmodellen

 • Zet niet alles op € maar zoek naar mogelijkheden

 • Stel thema’s en onderwerpen centraal en bekijk deze in de keten

 • Wie zijn we nodig? Breng alle stakeholders en (tegenstrijdige) belangen in beeld

 • Zoek naar overeenkomsten en sterke kanten en zoek de tegenstellingen op

 • Wat is de gezamenlijke ambitie? (ondernemers-onderwijs-overheid)